گل پسر من علي گل پسر من علي ، تا این لحظه: 10 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
محمد سبحان گلممحمد سبحان گلم، تا این لحظه: 5 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
مجتبی جانممجتبی جانم، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه و 10 روز سن داره
پیوند عاشقانه ماپیوند عاشقانه ما، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 10 روز سن داره
زهرا خانومیزهرا خانومی، تا این لحظه: 2 سال و 20 روز سن داره

♥♥♥خود عشق♥♥♥

مامان هستم متولد ۶۳. امیدوارم شاد سالم و صالح باشین

بازگشایی مدارس

دیشب علی جانو ساعت  ده خوابوندم و صبح زود ساعت 6 خودش بیدار شد .خیلی خوشحال بود که صبح زود بیدار شده ، تلوزیون را روشن کردم و برنامه کودک نگاه می کرد و بعدش محمدسبحان و مجتبی از خواب بیدار شدند .
3 مهر 1395
1